Shaulov, S., Cherdyntceva, K., Janseitova, J., Nam, R., Piskal, V., Puchkov, V., Pyatovsky, S., Shepetov, A., Ryabov, V., & Zhukov, V. (2019). Method for determining angles in X-ray emulsion chambers (XRECs) (ADRON experiment). Physical Sciences And Technology, 5(2), 43-52. doi:10.26577/phst-2018-2-157