Shaulov, S., Cherdyntceva, K., Janseitova, J., Nam, R., Piskal, V., Puchkov, V., Pyatovsky, S., Shepetov, A., Ryabov, V., & Zhukov, V. 2019 Jan 5. Method for determining angles in X-ray emulsion chambers (XRECs) (ADRON experiment). Physical Sciences and Technology. [Online] 5:2