Shaulov, S., Cherdyntceva, K., Janseitova, J., Nam, R., Piskal, V., Puchkov, V., Pyatovsky, S., Shepetov, A., Ryabov, V., AND Zhukov, V.. " Method for determining angles in X-ray emulsion chambers (XRECs) (ADRON experiment)" Physical Sciences and Technology [Online], Volume 5 Number 2 (5 January 2019)