Dyachkov, V., Zaripova, Y., Yushkov, A., Shakirov, A., Bigeldiyeva, M., Dusebayeva, K., & Abramov, K. (2018). Periodic variations in time of atmospheric radioactive nanoparticles. Physical Sciences And Technology, 4(1), 20-26. doi:10.26577/phst-2017-1-119