Dyachkov, V.V., Zaripova, Yu.A., Yushkov, A.V., Shakirov, A.L., Bigeldiyeva, M.T., Dusebayeva, K.S., AND Abramov, K.E.. " Periodic variations in time of atmospheric radioactive nanoparticles" Physical Sciences and Technology [Online], Volume 4 Number 1 (25 June 2018)